EESTI KINDLUSTUSÜHISTU ÜKS
ANDMEKAITSETINGIMUSED

 1. VASTUTAV TÖÖTLEJA
  Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Kindlustusühistu ÜKS (edaspidi tekstis ka: Ühistu), registrikood 14888513, juriidiline aadress Sõpruse pst 145A, Tallinn.
 2. ÜLDINE TEAVE
  Käesolevates andmekaitsetingimustes on kirjeldatud peamised põhimõtted, kuidas Ühistu töötleb isikuandmeid.
  Ühistu juhindub isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, kindlustustegevuse seadusest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.
  Ühistu tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ja rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kaitsmaks isikuandmeid loata ligipääsu, ebaseadusliku kasutamise, töötlemise või avalikustamise, kaotamise, muutmise või hävimise eest. Isikuandmeid hoitakse digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites.
  Ühistu võib kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid, kellega on sõlmitud andmetöötlusleping.
 3. MÕISTED
  Isikuandmete kaitse üldmäärus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määrus nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta.
  Vastutav töötleja on Eesti Kindlustusühistu ÜKS, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.
  Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid ühistu eesmärgipäraselt töötleb (edaspidi tekstis ka: isik).
  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
  Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eriti selliste andmete põhjal nagu nimi, isikukood või asukohaandmed. Samuti on võimalik isikut ka tuvastada ühe või mitme tunnuse põhjal, mis seostub füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, religioosse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga, sealhulgas füüsilise isiku kindlustuse või hüvitistega seonduvate andmetega ning andmetega ühistu töötajate või koostööpartnerite kohta.
  Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav tegevus või tegevused, kas automatiseeritud viisil või mitte, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, hoiustamine, kohaldamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, avaldamine kas edastades, levitades või mingil muul moel, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid andmetöötluslepingu alusel vastutava töötleja nimel.
 4. ISIKUANDMETE KOGUMINE
  Ühistu peab oma kohustuste täitmiseks liikmete registrit, mis kajastab liikmete järgnevaid isikuandmeid:
  4.1. ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku nimi);
  4.2. isikukood (juriidilise isiku registrikood);
  4.3. e-posti aadress;
  4.4. telefoninumber;
  4.5. aadress;
  4.6. liikme panus ühistu osakapitali;
  4.7. liikmele kuuluv osa ühistu osakapitalist
 5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA EESMÄRK
  Ühistu töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  5.1. arvestuse pidamine Ühistu liikmete ehk omanike arvu ja neile kuuluva liikme kapitali kohta;
  5.2. Ühistu liikmete kontaktandmete hoidmine, et pidada liikmeid kursis Ühistu tegevuse ja tulemustega ning vajadusel kaasata neid ühistu tegevusse;
  5.3. kahjukindlustusteenuse osutamine:
  5.3.1. kindlustuspakkumiste ettevalmistamine;
  5.3.2. kindlustuslepingute koostamine ja sõlmimine;
  5.3.3. kindlustusriski hindamine;
  5.3.4. kahjujuhtumite lahendamine või juriidilise kohustuse täitmine;
  5.3.5. kaebustega tegelemine;
  5.4. koostööpartnerite eripakkumiste ettevalmistamine ja saatmine;
  5.5. küsitluste korraldamine, pakkumuste ja reklaamide edastamine;
  5.6. Ühistu õiguste ja õigustatud huvide täitmine ja kaitsmine;
  5.7. personalijuhtimine, kandidaatide valimine, töölepingute koostamine ja sõlmimine;
  5.8. statistikaks vajalike andmete kogumine.
 6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  Ühistu edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on teenuste osutamiseks vältimatult vajalik. Ühistu kasutab oma tegevuses koostööpartnereid, kellele avaldatakse isikuandmeid Ühistu tegevuse või teenuste osutamisega ja/või Ühistu turundustegevusega seotud eesmärkidel. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks edastab Ühistu isikuandmeid kolmandatele isikutele nagu riiklikele registritele, edasikindlustusandjale, hüpoteegipidajale ja kommertspandipidajale, audiitorile, järelevalveasutustele, uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja rahapesu andmebüroole. Maksete teostamiseks edastab Ühistu vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  Muudel eesmärkidel isikuandmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kõik kolmandad isikud, kellele isikuandmeid edastatakse, võivad vastavaid isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes käesolevates andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkidel ja viisil. Isikuandmeid võidakse edastada ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguse teostamiseks.
  Ühistuga seotud teadete ja uudiste edastamiseks edastatakse e-posti aadressid koostööpartnerile MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), kes hoiab andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete MailChimp poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.
 7. ISIKUANDMETE SÄILITUSTÄHTAEG
  Isikuandmeid töödeldakse senikaua kuni see on vajalik. Isikuandmeid säilitatakse:
  7.1. kuni Ühistu liikme väljaastumiseni- või väljaarvamiseni Ühistust. Seejärel säilitatakse andmeid selle kohta, kas ja millal on isik Ühistusse kuulunud;
  7.2. kuni isiku ja Ühistu vahel on kehtiv leping;
  7.3. isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratletud seaduses;
  7.4. vajadus teostada ja kaitsta Ühistu õiguseid ja õigustatud huvi.
 8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  Andmesubjektil on õigus:
  8.1. tutvuda oma isikuandmetega, mida Ühistu oma tegevuse raames töötleb;
  8.2. oma ebaõigete ja/või aegunud isikuandmete parandamist ja/või täiendamist:
  8.3. oma isikuandmete kustutamist ja/või töötlemise piiramist või lõpetamist ja avalikustatud isikuandmete kustutamist, kui edasine töötlemine ei ole kohalduva õiguse alusel lubatud või esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid;
  8.4. nõuda kohalduva õigusega kooskõlas andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale;
  8.5. esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid;
  8.6. avaldada Ühistule muid isikuandmete töötlemisega seotud soove või taotlusi.
  Kui isik leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigusvastaselt või tema õigusi on rikutud, siis on tal õigus pöörduda Ühistu poole või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. Ühistuga saab ühendust e-posti aadressil info@eky.ee või saates kirja juriidilisele aadressile.
 9. PROFILEERIMINE, ISIKLIKUD PAKKUMISED JA AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE
  9.1. Profileerimine on automaatne isikuandmete töötlemine, mida kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemiseks ja otseturunduslikel eesmärkidel.
  9.2. Andmesubjekti nõusolekul töötleb Ühistu isikuandmeid selleks, et teha oma liikmetele otsepakkumisi ning teistele isikutele pärast kindlustuslepingu lõppemist edastada turundusteavet ja parimaid kindlustuslahendusi.
  9.3. Kui isik pole pakkumustest ja reklaamist keeldunud, on Ühistul õigus töödelda isikuandmeid, et koostada üldiseid ja personaalseid pakkumusi.
  9.4. Ühistu tagab isiku valikuvabaduse ning vahendid andmekaitsetingimuste haldamiseks.
 10. KÜPSISTE KASUTAMINE
  Õigustatud huvi alusel Ühistu kasutab veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse veebilehe külastamisel. Küpsised annavad statistilist teavet, mis aitavad analüüsida veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda turunduses. Näiteks salvestatakse küpsiste abil kasutatud seadme IP-aadressi, mis võimaldab hiljem läbi Google’i ja Facebooki oma teenuseid ja pakkumisi tutvustada.
  Veebilehel kasutatavad küpsised jagunevad sessiooni- ja püsiküpsisteks. Sessiooniküpsised kustutatakse automaatselt peale iga veebikülastust, püsiküpsiseid säilitatakse kuni 2 aastat. Interneti kasutajana saab isik ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma seadmesse ning kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.