EESTI KINDLUSTUSÜHISTU ÜKS
KODULEHE KASUTAMISE TINGIMUSED

Kodulehe omanik on Eesti Kindlustusühistu ÜKS (edaspidi tekstis ka: Ühistu), registrikood 14888513, juriidiline aadress Sõpruse pst 145A, 13417 Tallinn.

 1. ÜLDINE TEAVE
  Käesolevates tingimustes on kirjeldatud põhimõtted, kuidas saada Ühistu liikmeks. Liikmeks võib saada:
  1.1. iga täisealine inimene, kellel pole kehtivat kriminaalkaristust või kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust;
  1.2. iga Eestis registreeritud juriidiline isik või välisriigi äriühingu Eesti filiaal, mille suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust või likvideerimismenetlust.
  Liikmeks astumise tingimused kehtivad kodulehel liikmeks astumisel.
 2. LIIKMEKS ASTUMINE
  Liikmeks astumise vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.
  2.1. Eraisikust liituja sisestab järgmised andmed:
  – ees- ja perekonnanimi;
  – isikukood;
  – e-posti aadress;
  – telefoni number.
  2.2. Juriidilisest isikust liituja sisestab järgmised andmeid:
  – registrikood;
  – nimi;
  – aadress;
  – e-posti aadress;
  – telefoni number.
  2.3. Pärast andmeväljade täitmist tuleb juriidilisest isikust liikmeks astujal valida liitumistasu maksmise makseviis. Võimalusi on kaks:
  a) tasuda liitumistasu Maksekeskuse pangalingi kaudu või
  b) tellida Ühistult eraldi liitumistasu arve punktis 2.2 kirjeldatud e-posti aadressile. Selline lahendus sobib nendele juriidilisest isikust liitujatele, kes ei saa või ei soovi liitumistasu kohe pangalingi kaudu maksta. Ühistu saadab liitumistasu arve liituja e-posti aadressile 1 tööpäeva jooksul.
  Eraisikust liikmeks astuja saab liitumistasu maksta ainult Maksekeskuse pangalingi kaudu. Maksekeskuse kaudu saab kasutada järgmiste pankade pangalinke: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank, Coop Pank ja Pocopay.
  2.4. Pärast andmeväljade täitmist ja juriidilise isiku puhul ka makseviisi valikut tutvub Ühistu liikmeks astuja Ühistu põhikirja, kodulehe kasutamise tingimuste ja privaatsuspoliitika tingimustega. Liituja peab eelpooltoodud kolme dokumendiga tutvumist kinnitama tehes kolme dokumendi ees olevale väljale linnukese.
  2.5. Kui Ühistu põhikirja, privaatsuspoliitika tingimustega ja kodulehe kasutamise tingimustega tutvumine on kinnitatud, esitab liituja Ühistu liikmeks astumise avalduse klikates „Liitun ühistuga“.
  2.6. „Liitun ühistuga“ klikkamise järgselt suunatakse automaatselt Maksekeskuse lehele pangalingi kaudu liitumistasu maksma kõik eraisikutest liitujad ning need juriidilistest isikutest liitujad, kes valisid makseviisiks Maksekeskuse. Valuuta, milles liitumistasu makseid vastu võetakse on euro. Kui liitumistasu on pangalingi kaudu ära makstud, moodustab tarkvaralahendus iga liituja jaoks liitumistasu arve ja saadab arve punktides 2.1 (eraisiku puhul) või 2.2 (juriidilise isiku puhul) kirjeldatud e-posti aadressile.
  2.7. Kui juriidilisest isikust liituja valis liitumistasu makseviisiks Ühistu poolt e-posti aadressile saadetava liitumistasu arve, siis saadetakse sellele juriidilisele isikule arve 1 tööpäeva jooksul.
  Kõik arved koostatakse punktides 2.1 (eraisiku puhul) või 2.2 (juriidilise isiku puhul) esitatud andmete põhjal.
  Eesti Kindlustusühistu ÜKS on isikuandmete vastutav töötleja. Eesti Kindlustusühistu ÜKS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 3. TAGANEMISÕIGUS
  Kui liitujale mingil põhjusel ei sobi Ühistu liikmeks olek, on tal õigus liitumissoovist taganeda 14 päeva jooksul alates liitumistasu maksmisest. Liitumisest taganemiseks ja liitumistasu tagastamiseks tuleb esitada Ühistule kirjalik taganemisavaldus. Ühistu tagastab liitumistasu liitujale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.
 4. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  Pretensioonide korral tuleb need saata kirjalikult e-posti aadressil info@eky.ee. Kui poolte vahelist vaidlust ei suudeta lahendada kokkuleppe teel, siis on liitujal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada poolte vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.